Doelgroep

Kinderen – jongeren – volwassenen

Aanmeldingsklachten en werkdomeinen

Eender welke klacht, vraag of lijden (hoe vaag of precies dit ook door u te omschrijven valt) kan het aanknopingspunt vormen. Er is bijvoorbeeld 'iets' dat het contact met anderen (partner, kinderen, collega's, medestudenten, ouders, ...) of het dagelijks functioneren bemoeilijkt of verhindert. Of er is ‘iets’ waardoor alles is veranderd en dat u uit uw ‘evenwicht’ heeft gebracht. Dat ‘iets’ kan eender wat zijn; misschien is het u zeer duidelijk waarmee dat ‘iets’ te maken heeft, misschien heeft u een vermoeden waarover het gaat of misschien heeeft u absoluut geen idee wat het precies is.
Uw klacht, vraag of lijden kan de meest uiteenlopende vormen aannemen en kan gepaard gaan met angst, schuldgevoelens, twijfels, vertwijfeling, stemmingsschommelingen, verdriet, minderwaardigheidsgevoel, gebrek aan energie en levenslust, kwaadheid, niet te stoppen gedachten, achterdocht, een veralgemeend gevoel van onbehagen enz.
Het is ook mogelijk dat u zich aanmeldt omdat u geen vat meer heeft op uzelf; u vertoont gedragingen waarin u zichzelf niet (meer) herkent of u weet niet meer wat u wilt of wie u bent of wilt zijn.
U kan ook contact opnemen wanneer u meent dat uw kind of opgroeiende tiener nood heeft aan psychologische bijstand. Uw kind kampt bijvoorbeeld met moeilijkheden op school, thuis en/of onder leeftijdsgenoten. Hij of zij vertoont gedragingen (ten aanzien van zichzelf of anderen) of vertelt zaken die u verontrusten. Of misschien heeft u de indruk dat uw kind met angsten of andere emotionele problemen worstelt of vindt u zijn of haar emotionele reacties buiten proportie.

Werkwijze

Elke behandeling is verschillend, kent een eigen ritme en verloopt naargelang de persoon in kwestie.
U krijgt rustig de tij om uw vragen, uw klachten of uw lijden te preciseren. Hierbij wordt zonder vooroordelen naar u geluisterd. Bij de behandeling staat de gerichtheid op de oorzaken centraal. Dit betekent echter niet dat de omgang met de problemen in het hier en nu over het hoofd wordt gezien.

Opleiding

  • 3-jarige opleiding bij Programma Psychoanalytische Praktijk - verbonden aan het instituut van het freudiaanse veld.
  • Postacademisch klinisch opleiding aan de Universiteit Gent: Psychoanalytische therapie met volwassenen en kinderen vanuit Freudiaans - Lacaniaans Perspectief
  • Permanente vorming Forensische Psychiatrie en Psychologie (Ass. Universiteit Gent)
  • Postgraduaat Forensisch Onderzoek (Erasmushogeschool Brussel)
  • Permanente bijscholing.
  • Actief binnen de New Lacanian School

Ervaring

Ruime ervaring met kinderen, adolescenten en volwassenen met de meest uiteenlopende psychologische en/of psychiatrische moeilijkheden en problematieken door het klinisch werk in een privépraktijk (Zwalm en Bottelare) enerzijds en in psychiatrische centra anderzijds.
Supervisor (zowel voor individuele hulpverleners als voor multidisciplinaire teams in instellingen)

Praktisch

De gesprekken kunnen zowel in het Nederlands, in het Frans als in het Engels verlopen.
Om een eerste afspraak vast te leggen of indien u bijkomende vragen hebt, kan u telefonisch of per mail contact nemen.